Sydsvenska Geografiska Sällskapet

Nyheter

2017-04-28: Torsten Hägerstrand-stipendiet 2017

Stipendiet ur Torsten Hägerstrands Stiftelse för 2017 har tilldelats:
För Naturgeografi – Abdulhakim Abdi, Naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds Universitet. Abdi söker medel för att presentera resultaten i sin doktorsavhandling (2017) vid The Japan Geoscience Union/American Geophysical Union Joint Meeting den 20 maj, 2017 i Chiba, Japan.

The stipend from Torsten Hägerstrands Stiftelse for 2017 has been awarded to:
For Physical Geography – Abdulhakim Abdi, Physical Geography and Ecosystem Science, University of Lund. Abdi is applying for grants to present the results of his PhD-thesis (2017) at The Japan Geoscience Union/American Geophysical Union Joint Meeting on May 20, 2017 in Chiba, Japan.

2016-05-15: 2016 års Torsten Hägerstrand-stipendiater utsedda!

Stipendierna ur Torsten Hägerstrands Stiftelse för 2016 har tilldelats:
För Naturgeografi – Finn Hedefalk, Naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds Universitet. Hedefalk söker medel för konferensdeltagande i USA där han skall presentera resultat från sin forskning.
För Kulturgeografi – Marat Murzabekov, Kulturgeografi, Uppsala Universitet. Murzabekov söker medel för kompletterande fältarbeten i Kirgizistan.

The stipends from Torsten Hägerstrands Stiftelse for 2016 have been awarded to:
For Physical Geography – Finn Hedefalk, Physical Geography and Ecosystem Science,Lund University. Hedefalk is applying for grants to participate in a conference in the USA where he will present the results from his doctoral research.
For Human Geography – Marat Murzabekov, Human Geography, University of Uppsala Murzabekov is applying for grants to finance supplementary field work in Kyrgyzstan.

2016-01-21: Utlysning av stipendier ur Torsten Hägerstrands fond 2016

2016 utlyser sällskapet medel ur Torsten Hägerstrands fond för två stipendier – ett med inriktning mot kulturgeografi och ett med inriktning mot naturgeografi. Stipendierna, som skall utgå främst till en yngre disputerad forskare (eller doktorand i slutfasen av sin forskarutbildning) i natur- eller kulturgeografi/ekonomisk geografi uppgår till vardera 12 000 kronor. Stipendierna är avsedda som resestipendier för planerade framtida konferensresor och/eller fältarbetskostnader. En redogörelse som publiceras på Sällskapets hemsida skall inlämnas till Sällskapet efter genomförd resa.

Ansökan skall omfatta högst två sidor plus nödvändiga bilagor. Till ansökan skall fogas en aktuell CV.

Ansökan skall ge en kort redogörelse för resans ändamål, bestämmelseort och tidpunkt, samt en kostnadsspecifikation. Ansökan skall också ge information om: sökandes namn, personnummer, akademisk examen, befattning, postadress, e-postadress, institutionstillhörighet och telefonnummer.

Ansökan skickas till:
Franz-Michael Rundquist, Kulturgeografi och ekonomisk geografi, Sölvegatan 12, 223 62 Lund.

Frågor angående stipendiet kan ställas till SSGS sekreterare per: tfn 046 -222 84 18 eller e-post Franz-Michael.Rundquist@keg.lu.se.

Ansökan skall vara Sällskapet till handa senast 12:00 den 29 april 2016.

Utsedda stipendiater kommer att tillkännages genom utskick till geografiska institutioner/avdelningar vid svenska universitet och högskolor, på Sydsvenska Geografiska Sällskapets hemsida – http://www.ssgs.se/ eller http://www.sydsvenskageografiskasallskapet.se/ – samt vid sällskapets nästa ordinarie medlemsmöte.

Utlysningen hittar du här.

2015-05-15: Stipendier ur Torsten Hägerstrands fond 2015

2015 utlyste sällskapet medel ur Torsten Hägerstrands fond för två stipendier – ett med inriktning mot kulturgeografi och ett med inriktning mot naturgeografi. Sammanlagt 14 ansökningar hade inkommit vid ansökningstidens slut, vilket var mycket glädjande. Styrelserna i Sydsvenska Geografiska Sällskapet och Torsten Hägerstrands Stiftelse beslöt att dela ut årets stipendier till:

  • * Karin Lindsjö, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet för återkoppling av tidigare fältarbeten samt kompletterande fältarbeten inom ramen för hennes doktorandprojekt rörande utbildning på grundskolenivå i Tanzania med en speciell uppmärksamhet riktad mot s.k. "Skipped Generation Households", d.v.s. hushåll som drabbats av AIDS-epidemin. Fältarbetet utförs i Iringaregionen i Tanzania.
  • * Hele Kiimann, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Uppsala universitet för kompletterande fältarbeten i Estland inom ramen för hennes doktorandprojekt: Human Niche Construction on Costal Landscapes of North-West Estonia.
Stipendierna kommer att delas ut vid Sydsvenska Geografiska Sällskapets ordinarie medlemsmöte och "Geografsammankomst" den 21 maj 2015.

Sidan senast uppdaterad 2017-05-10 av M. Hellström.