Sydsvenska Geografiska Sällskapet

Stadgar för Sydsvenska Geografiska Sällskapet

Den senaste revideringen av stadgarna skedde 2013-05-23. Stadgarna finns också att ladda ner i PDF-format.

SÄLLSKAPETS ÄNDAMÅL

§ 1.
Sällskapets ändamål är att fördjupa och till vidare kretsar sprida kännedom om geografisk vetenskap och forskning.
Att följa och främja ämnet geografi, geografisk forskning och utbildning samt att utgöra ett stöd för forskningsarbetet vid de geografiska institutionerna vid Lunds universitet.

MEDLEMSKAP

§ 2.
Medlemskap är öppet för alla och erhålles genom betalning av medlemsavgift.
På förslag av styrelsen kan sällskapet välja in hedersmedlem, som på ett framstående sätt främjat sällskapets ändamål.

AVGIFTER

§ 3.
Medlem erlägger en årlig avgift som bestäms av medlemsmötet efter förslag av styrelsen.
Ständig medlem är befriad från årlig avgift.
Nytt ständigt medlemskap beviljas inte efter 2010-11-17.
Hedersmedlem betalar inte årlig avgift.

UTTRÄDE UR SÄLLSKAPET

§ 4.
Medlem som vill utträda ur sällskapet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat sällskapet.
Medlem som för två på varandra följande år, trots påminnelser, inte betalt årlig avgift, anses ha uträtt ur sällskapet.

SÄLLSKAPETS MEDLEMSMÖTESN

§ 5.
Sällskapet sammanträder till ordinarie medlemsmöte en gång om året. Detta möte är i regel förlagt till Lund.
Vid medlemsmötet hålls föredrag i för sällskapet relevanta ämnen och diskuteras vetenskapliga frågor.
Extra möten utlyses av styrelsen, då den så finner lämpligt, eller då minst 10 av sällskapets medlemmar skriftligen till styrelsen begär det.
Rösträtt på medlemsmöten har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot sällskapet.
Kallelse med förslag till föredragningslista skall tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel), anslås på anslagstavla vid de geografiska institutionerna vid Lunds universitet samt på sällskapets hemsida senast två veckor före ordinarie medlemsmöte.
När styrelsen fattat beslut om, eller mottagit begäran om, extra medlemsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Kallelse skall tillsändas medlemmarna via e-post, anslås på anslagstavla vid de geografiska institutionerna vid Lunds universitet samt på sällskapets hemsida.

§ 6.
Vid samtliga medlemsmöten skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
• Fastställande av röstlängd för mötet.
• Fråga om mötet har utlysts i enlighet med stadgarna.
• Val av ordförande och sekreterare för mötet.
• Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
• Fastställande av föredragningslista.
DÄRUTÖVER ÄRENDEN SOM BEHANDLAS VID ORDINARIE MEDLEMSMÖTE
• Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
• Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
• Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
• Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
• Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
• Val av ordförande i Sydsvenska Geografiska Sällskapet för en tid av ett år.
• Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen – förutom företrädare för de geografiska institutionerna vid Lunds universitet – för en tid av två år.
• Val av två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.
• Val av två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
• Förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet.
• Övriga frågor.
Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för sällskapet eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

BESLUT OCH OMRÖSTNING

§ 7
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ordinarie medlemsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.
Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter votering om sådan begärs. Beslut efter ja/nejrop är fattat med acklamation.
Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet).
Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).
Val sker öppet, om inte sluten omröstning begärs.
Vid lika röstetal i öppen omröstning segrar den mening som omfattas av ordföranden.
Vid lika röstetal i sluten omröstning avgör lotten.

STYRELSE – SAMMANSÄTTNING OCH ANSVAR

§ 8.
Sä1lskapets styrelse, som har sitt säte i Lund, utgörs av nio (9) ledamöter samt två suppleanter. De två geografiska institutionerna vid Lunds universitet utser vardera två ledamöter i styrelsen enligt principer de själva bestämmer. Resterande styrelseledamöter – fem (5) ledamöter och två (2) suppleanter – väljs av ordinarie medlemsmöte för det kommande verksamhetsåret.
Sällskapets medlemmar utser vid sammanträdet där val av ledamöter förrättas ordförande och sekreterare i styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och kassör.

§ 9.
Styrelsen handhar sällskapets ekonomi och övriga angelägenheter samt fattar beslut i alla frågor, som sällskapet enligt stadgarna ej förbehållit sig att avgöra vid medlemsmöte. Styrelsen är beslutför då minst 5 röstberättigade ledamöter och/eller suppleanter är närvarande.
Styrelsen utser vid behov inom sig arbetsutskott för beredning av specifika frågor. Instruktioner för de utsedda utskotten utfärdas av styrelsen.

§ 10.
Sekreteraren sammankallar efter samråd med styrelsens ordförande sällskapet eller styrelsen till möten och förbereder vid dessa förekommande ärenden.
Det åligger denne att föra protokoll vid dessa, att sköta sällskapets korrespondens och förvara dess handlingar.
Sekreteraren för i samarbete med kassören matrikel över sällskapets medlemmar.

§ 11.
Det åligger kassören att uppbära medlemsavgifterna i enlighet med medlemsmatrikeln, verkställa beslutade utbetalningar och förvalta sällskapets tillgängliga medel och fonder.

§ 12.
Vikarie för sekreteraren eller kassören, när någon av dessa är förhindrad fullgöra sina åligganden, utses av styrelsen.

ANSVAR FÖR ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA

§ 13.
Två revisorer och en revisorssuppleant utses vid medlemsmötet. Till dessa har kassören varje år att före den 1 mars avlämna sällskapets räkenskaper för det gångna kalenderåret.
Senast den 1 april avger revisorerna till styrelsen sin berättelse med yttrande om ansvarsfrihet för styrelse och kassör.
Revisionsberättelsen presenteras för beslut och godkännande vid ordinarie medlemsmöte.

UPPLÖSNING AV SÄLLSKAPET

§ 14.
För upplösning av sällskapet krävs beslut av två på varandra följande medlemsmöten med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Upplöses sällskapet, tillfaller dess tillgångar Lunds universitets geografiska institutioner att användas enligt sällskapets föreskrift.

Sidan senast uppdaterad 2016-03-04 av M. Hellström.